1. Empresa organitzadora del sorteig
L’entitat organitzadora d’aquest sorteig és El Rebost de Ponent (Llanes Morera SCP), amb domicili social a Camí Bellpuig, s/n. 25265 Castellnou de Seana.

2. Finalitat del sorteig
La finalitat d’aquest sorteig és premiar als seguidors de El Rebot de Ponent a Instagram per la seva fidelitat.

3. Àmbito geogràfic i participants
Aquesta promoció te un àmbit nacional exceptuant Ceuta, Melilla i Islas Canarias.

4. Àmbito temporal
El termini de la promoció començarà el dia 31/03/2023 a las 12:00 AM i acabarà el 06/04/2023, a las 12:00 AM. Només esdevindrà de la pròpia pàgina d’Instagram de @elrebostdeponent_  i sota el compliment de les següents bases legals.

5. Participants
Poden participar-hi de manera gratuïta i voluntària, els residents a Espanya (exceptuant Ceuta, Melilla i Islas Canarias) majors de 18 anys, registrats prèviament a la xarxa social Instagram amb un únic usuari real i que segueixin el perfil @elrebostdeponent_ . Hauran de participar activament en el sorteig segons la mecànica disposada en aquest document. No hi podran participar ni col·laboradors directes o indirectes que hagin intervingut en la promoció, així com els familiars de primer grau.
Si es produís aquesta circumstància, @elrebostdeponent_ descartarà de manera automàtica aquestes participacions. L’empresa no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants ni de no poder contactar amb els participants i/o guanyadors si les dades no son correctes.
La present promoció pretén que la competició entre els diferent participants es faci amb igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte de la normativa i la bona fe. Per aquest motiu @elrebostdeponent_ es reserva el dret d’excloure automàticament i immediatament a qualsevol participant que transgredeixi les normes i la bona fe, observi una conducta inadequada, utilitzi mitjans fraudulents i incompleixi aquestes Bases en qualsevol dels seus extrems. En cas que les irregularitat es detectin amb posterioritat a l’entrega efectiva d’algun dels premis, @elrebostdeponent_ es reserva el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra l’autor i responsable, entre altres, la devolució del valor del premi.  

6. SORTEIG
Hi haurà un únic premi: Entre tots los usuaris que:
1) Siguin o es facin SEGUIDORS del nostre perfil d’Instagram @elrebostdeponent_
2) Donin un LIKE a aquesta publicació.
3) ANOMENIN a 2 amics amb qui els agradaria compartir el premi.
4) Participació EXTRA si es comparteix el post als STORY d’Instagram anomenant-nos
El premi és personal i intransferible.

7. Mecànica de la promoció
A partir del primer dia de la promoció i fins l’últim dia inclòs, els seguidors a Instagram de @elrebostdeponent_ podran participar al sorteig a través d’Instagram, anomenant 2 amics amb els qui li agradaria compartir el premi.

8. PREMI
El premio serà 2 packs calçotada per a 3 persones. 2 guanyadors.

9. Mecànica d’adjudicació del premi
Serà un sorteig aleatori.
El guanyador autoritza a que el seu nom d’Instagram sigui publicat a les xarxes socials de @elrebostdeponent_ . Al guanyador se l’avisarà mitjançant un comentari a la foto del sorteig i una menció a les històries. Si el guanyador incomplís les normes d’aquest sorteig o no es pogués localitzar dins el termini d’aquestes bases, el premi quedaria desert.
El participant no pot incloure comentaris que atemptin o siguin susceptible d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust i decòrum, ni que infringeixi, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual i cal advertir de les conseqüències i responsabilitat en les què pot incórrer si realitza un ús il·lícit fraudulent de les mateixes. @elrebostdeponent_ actuarà amb immediatesa mitjançant una denuncia o una sospita de que poden estar produint-se infraccions dels drets de la propietat intel·lectual, o davant qualsevol contingut que pugui considerar-se inadequat i precedirà a eliminar-lo immediatament, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari infractor.


@elrebostdeponent_ declina tota responsabilitat sobre les conseqüències que la exhibició voluntària, consentida i deliberada per part de l’usuari dels seus comentaris puguin comportar-li a ell mateix, a la seva família, amistats i/o propers, o a terceres persones, o de la difusió o exhibició del mateix per la seva part o per a tercers, o la seva reproducció, incloent en altres pàgines web, blocs, xarxes socials o en qualsevol altre mitjà, suport  o modalitat d’explotació digital o no, online i offline, tenint en compte que tant la publicació de comentaris o la inserció d'il·lustracions i textos, com la seva divulgació o difusió a tercers, són totalment voluntàries, consentides i no sol·licitades. Per tant, el participant respondrà directament, mantenint a @elrebostdeponent_ indemne, davant de qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació a la vulneració o infracció dels possibles drets que poguessin derivar-se dels textos o materials que un usuari hagi publicat. Seran igualment descartats totes les imatges que incompleixin les “Termes d'ús” publicades a www.elrebostdeponent.com o incompleixin aquestes bases.

10. Contacte amb el guanyador
El guanyador serà contactats el dia 18 de novembre mitjançant un comentari a la imatge del sorteig i a través d'un stories indicant que ha d'enviar un email o missatge amb les dades personals per poder gaudir del premi. El guanyador haurà de contactar en un termini de 3 hores per fer la comunicació amb @elrebostdeponent_. Si transcorregut el dia, @elrebostdeponent_ no obté resposta incloent totes les dades necessàries per fer entrega del premi, s'anul·larà el lliurament.
En cas que algun guanyador o guanyadors no contestin dins del dia indicat, @elrebostdeponent_ es reserva la facultat de nomenar nou(s) guanyador(s), seguint el procediment descrit en aquest article. En cas que aquests nou(s) guanyador(s) tampoc contestin, @elrebostdeponent_ podrà declarar desert el premi.

11. Desvinculació d’Instagram
Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni hi està associat. L'usuari es desvincula totalment d'Instagram, i és conscient que proporciona la seva informació a @elrebostdeponent_ i no a Instagram. La informació que proporcioneu només s'utilitzarà per tramitar la participació del participant i per comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador. L'usuari es desvincula totalment d’Instagram.

12. Fiscalitat
La celebració del previst sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

13. Aceptació de las bases
La simple participació implica l'acceptació d'aquestes bases en la seva totalitat per la qual cosa la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència d'aquesta, quedarà @elrebostdeponent_  alliberada del compliment de la obligació contreta amb aquest participant. En acceptar el premi, el guanyador assumeix totes les despeses en què incorri, excepte les que expressament estiguin incloses en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització del premi. En aquest sentit, el guanyador serà responsable de tots els impostos meritats o despeses que no s'esmenten específicament en aquestes bases.

14. Drets de la propietat intel·lectual
@elrebostdeponent_ es reserva el dret d'usar els noms i les imatges dels participants agraciats així com de tots els participants a efectes de la seva utilització en fins publicitaris als mitjans que consideri oportuns i sense necessitat de notificació explícita.

15. Dades personals
De conformitat amb Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa els participants que les dades personals que facilitin nomes seran utilitzades i tractades amb la finalitat de participar en el sorteig.

16. Llei aplicable i tribunals competents
La llei aplicable al present sorteig promocional és la llei espanyola, i els jutjats competents per conèixer de qualsevol conflicte o controvèrsia són els jutjats de la ciutat de Lleida.